Το σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων αναφέρεται σε άτομα τα οποία εμφανίζουν ένα μεγάλο αριθμό δυσπλαστικών αλλά και άλλων τύπων σπίλων στο σώμα. Το σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων μπορεί να υφίσταται εκ γενετής ή να αναπτυχθεί στην πορεία της ζωής του ατόμου. Στην πρώτη περίπτωση συνήθως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό του συνδρόμου ή και μελανώματος, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο οικογενειακό ιστορικό. Ωστόσο, η προέλευση του συνδρόμου και η σχέση του με συγκεκριμένα γονίδια είναι ακόμα αντικείμενο διερεύνησης.

Τα άτομα με σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων ανήκουν σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν μελάνωμα. Ως αποτέλεσμα,  κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθούνται από εξειδικευμένο ιατρό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τα άτομα με σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων, η αυτοεξέταση δεν επαρκεί ως μέθοδος παρακολούθησης. Το πλήθος και η ποικιλία των σπίλων που φέρουν τα άτομα με το σύνδρομο καθιστά αδύνατη την συστηματική παρατήρηση από μη εξειδικευμένα άτομα. Αντίθετα, απαιτούνται εξειδικευμένοι μέθοδοι εξέτασης όπως η δερματοσκόπηση και η ολοσωματική χαρτογράφηση, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένος ιατρός.

Χαρακτηριστικά ατόμων με δυσπλαστικό σύνδρομο

Ένα άτομο θεωρείται ότι έχει το σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων όταν φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αριθμό σπίλων που ξεπερνούν συνολικά τους 100.
  • Έναν ή περισσότερους σπίλους που είναι δυσπλαστικοί.
  • Έναν ή περισσότερους σπίλους μεγαλύτερους από 8 χιλιοστά, ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση τους σε συγκεκριμένο τύπο.
  • Αριθμό σπίλων μικρότερο των 100 σε συνδυασμό με περισσότερους από 5 δυσπλαστικούς σπίλους.

Αφαίρεση δυσπλαστικών σπίλων

Η αφαίρεση δυσπλαστικών σπίλων δεν αποτελεί μέτρο πρόληψης του μελανώματος. Το πλήθος των σπίλων που φέρουν στο σώμα τους τα άτομα με σύνδρομο δυπλαστικών σπίλων καθιστά ανέφικτη την ολική αφαίρεση τους. Επιπλέον, μια αφαίρεση δυσπλαστικού σπίλου δεν εξαλείφει την πιθανότητα ανάπτυξης ενός νέου σπίλου στο σώμα που μπορεί να εξελιχθεί σε μελάνωμα.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη